Spinacz o-ring do prania skarpet
Produkt chroniony patentem

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
EURO ORING

Zapoznałem się i akceptuję regulamin "Twój rabat na zawsze".
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135) w celu sprzedaży Sock Clip O-Ring.
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135) w celu przystąpienia do promocji "Twój rabat na zawsze".

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin oparty jest na ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) oraz Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
 2. Regulamin niniejszy określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez "EURO ORING" drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego z Usługobiorcami.
 3. Regulamin określa zasady i warunki techniczne wykonywania przez "EURO ORING" usług świadczonych drogą elektroniczną określonych w § 3 niniejszego Regulaminu.
 4. Korzystanie z usług, o których mowa w §3 Regulaminu, poprzez złożenie zamówienia w formie interaktywnego formularza zgłoszeniowego, wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu przez Usługobiorcę, wyrażanej poprzez zaznaczenie przycisku wyboru przy komunikacie „Przeczytałem i akceptuję Regulamin sklepu internetowego "EURO ORING" drogą elektroniczną oraz wprowadzenia danych Usługobiorcy (w tym danych osobowych) niezbędnych do świadczenia danej usługi.
 5. Usługi określone w § 3 niniejszego Regulaminu świadczone są przez firmę "EURO ORING" z siedzibą w 26-065 Piekoszów, Podzamcze, ul Źródlana 58 prowadzącym działalność na podstawie wpisu do CEIDG, data rozpoczęcia działalności gospodarczej 09 sierpień 1984 , NIP 657-101-26-95, (dalej zwane "EURO ORING" lub „Usługodawca"), adres poczty elektronicznej:office@sockcliporing.com, dział reklamacji +48412771438
 6. W przypadku uznania reklamacji zwrot płatności kartą płatniczą nastąpi bezpośrednio na rachunek powiązany z kartą.

§ 2.
DEFINICJE

 

 1. Usługodawca - "EURO ORING" z siedzibą w 26-065 Piekoszów , Podzamcze, ul. Źródlana 58, zwane w dalszej części "EURO ORING", NIP 657-101-26-95.
 2. Usługobiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, które są zarejestrowanym użytkownikiem strony internetowej www.spinaczoring.pl , w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez "EURO ORING".
 3. Usługi – usługi świadczone przez "EURO ORING" wymienione w § 3 Regulaminu będą świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.spinaczoring.pl oraz www.sockcliporing.com
 4. Interaktywny formularz rejestracyjny – formularz znajdujący się na stronie www.spinaczoring.pl oraz www.sockcliporing.com. Formularz dotyczy zamówienia dowolnej ilości spinaczy O-ring.
 5. Konsument - osoba fizyczna dokonującą zakupu towaru niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


§ 3.
RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 

 1. "EURO ORING" świadczy usługi drogą elektroniczną poprzez sprzedaż internetową spinaczy o-ring.
 2. Spinacz o-ring jest opisany na stronie www.spinaczoring.pl oraz www.sockcliporing.com.
 3. Cena podana za spinacz znajduje się na stronie internetowej pod każdym zdjęciem produktu. Cena obejmuje 20 szt. Spinaczy O-ring w jednym opakowaniu.
 4. Kwota za wysyłkę towaru wynosi 0 zł z zastrzeżeniem § 7 ust. 5.
 5. Minimalny zakup to 1.5 Euro


§ 4.
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 

 1. Prawidłowe korzystanie ze strony internetowej oraz korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez "EURO ORING"możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Usługobiorcy odpowiednio następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. zastosowania przeglądarki internetowej z zainstalowaną aktualną wersją oprogramowania do obsługi Java Scriptu i apletów Java,
  2. posiadanie aktualnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 2. "EURO ORING" nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z Usług, o których mowa w § 3.
 3. W trakcie korzystania ze strony internetowej, w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy zainstalowane zostają pliki cookies.
 4. Warunkiem korzystania ze strony internetowej jest umożliwienie instalacji plików cookies.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszających dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego, a także o charakterze godzącym w dobro firmy "EURO ORING".
 6. "EURO ORING" zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, co może spowodować utrudnienia bądź przerwy w korzystaniu z usług.
 7. "EURO ORING" zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług w każdym czasie, bez powiadomienia, w przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo systemu.
 8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów strony internetowej jako podstawy do prowadzenia przez Usługobiorcę jakiejkolwiek działalności gospodarczej, opartej o zawarte w portalu informacje i narzędzia. Wszelkie inne sposoby reprodukowania lub korzystania z informacji, danych i materiałów ze strony internetowej lub kolorystyki albo układu witryny bez wcześniejszej pisemnej zgody "EURO ORING" jest zabronione.
 9. "EURO ORING" nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dobór tematów, dokładność, kompletność czy jakość informacji podawanych przez podmioty trzecie. Wyklucza się możliwość wnoszenia roszczeń przeciwko "EURO ORING" z tytułu szkód materialnych bądź niematerialnych, poniesionych wskutek wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji.


§ 5.
WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Umowa o świadczenie usług przez "EURO ORING" zostaje zawarta w momencie:
  1. zalogowania się przez Usługobiorcę na stronie internetowej www.spinaczoring.pl oraz www.sockcliporing.com oraz aktywowanie konta umożliwiającego korzystanie z interaktywnego formularza rejestracyjnego,
  2. złożenia zamówienia, złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie interaktywnego formularza rejestracyjnego.
 2. Czynności opisane w ust.1 Usługobiorca musi dokonać łącznie. Po zalogowaniu i złożeniu przez Usługobiorcę zamówienia otrzyma on potwierdzenie drogą e-mailową o przyjęciu zamówienia.
 3. "EURO ORING" zastrzega sobie możliwość weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia po spełnieniu łącznie warunków opisanych w ust. 1 rozpocznie się w ciągu 48 godzin po potwierdzeniu złożenia zamówienia oraz 24 h po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej poprzez system PayU, PayPal lub innymi płatnościami elektronicznymi (w przypadku trudności technicznych niezależnych od firmy "EURO ORING" w/w czas może ulec wydłużeniu).
 5. Zasady płatności za usługi określone są szczegółowo w formularzu zamówienia oraz na stronie internetowej firmy "EURO ORING" www.spinaczoring.pl oraz www.sockcliporing.com
 6. Ceny towarów znajdujących się w cenniku wyrażone są w złotych polskich oraz podstawowych walutach światowych i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów wysyłki.
 7. "EURO ORING" zastrzega sobie prawo do zmiany cen poszczególnych usług znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych już do realizacji.
 8. Zamówienie na dany towar zostanie zrealizowane, jeżeli zamówiony towar jest dostępny. Usługobiorca zostanie poinformowany o fakcie, że towar znajdujący się w zamówieniu jest niedostępny.
 9. Maksymalny czas rozpoczęcia realizacji zamówienia wynosi 24 godziny (w dni robocze) od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji oraz opłacenia zamówienia.
 10.  "EURO ORING" nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłek, transportu, jakości usług świadczonych przez firmy zewnętrzne.
 11. Faktura VAT/rachunek jest wystawiany zgodnie z informacjami podanymi przez Usługobiorcę.
 12. Płatności elektroniczne obsługuje firma eCard S.A
 13. Dostępne formy płatności:
  1. ePrzelewy: Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank S.A.), Płacę z Orange (mBank S.A.), Przelew24 (Bank Zachodni WBK S.A.), Przelew z BPH (Bank BPH S.A.), Płacę z iPKO (PKO BP S.A.), Pekao24Przelew (Bank Pekao S.A.), Płacę z Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank S.A.), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.), Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.), Płać z ING (ING Bank Śląski S.A.), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.), db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.), T-mobile Usługi Bankowe (Alior Sync S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z IKO (PKO BP S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.), e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A.). Blik.
  2. Przelewy półautomatyczne: Deutsche Bank Polska S.A., Invest Bank S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A.
  3. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

§ 6.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. "EURO ORING" może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do wykonania zawartej umowy zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. poz. 144 nr 1204 z późn. zm.) oraz z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. poz. 101 nr 926 z późn. zm.)
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są wyłącznie na potrzeby związane ze świadczeniem wybranych Usług.
 3. "EURO ORING" jest administratorem danych zbieranych przy użyciu interaktywnych formularzy rejestracyjnych dostępnych na stronach "EURO ORING" www.spinaczoring.pl oraz www.sockcliporing.com
 4. Usługobiorca ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania..
 5. W przypadku, gdy dane są niezbędne do świadczenia określonej usługi złożenie przez Usługobiorcę oświadczenia z ust. 5 jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług.

§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.05.2013 r..
 2. "EURO ORING" ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany te wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie firmy "EURO ORING"
 3. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych usług. Reklamacje będą przyjmowane pod adresem siedziby "EURO ORING" 26-065 Piekoszów, Podzamcze ul. Źródlana 58 lub na adres emal,office@sockcliporing.com
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługobiorca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 kalendarzowych dni od daty otrzymania ich w prawidłowej postaci. O wynikach zgłoszonej reklamacji Usługobiorca będzie poinformowany niezwłocznie na adres emalii bądź na adres podany w piśmie reklamacyjnym. W przypadku reklamacji Konsument pokrywa samodzielnie koszty wysyłki reklamacji oraz towaru.
 6. Pismo reklamacyjne winno zawierać co najmniej : imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Konsumenta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 7. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, na podstawie ustawy o prawach konsumenta z wyłączeniem umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy towar nie może nosić śladów użytkowania oraz należy go odesłać na koszt konsumenta, w oryginalnym opakowaniu, na adres siedziby firmy Euro Oring opisany w § 1 ust. 5. Usługobiorca zwróci wszelkie otrzymane od Konsumenta płatności.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Euro Oring nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy Euro Oring zwraca Konsumentowi koszt odesłania Towaru do wysokości maksymalnie 5,50 PLN
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Oraz ustawy o prawach konsumenta.
 12. Prawem właściwym w sprawach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez firmę "EURO ORING" jest prawo polskie.
 13. Właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikających z Regulaminu jest sąd powszechny w Kielcach – właściwy ze względu na siedzibę "EURO ORING" z siedzibą.

 

REGULAMIN PROMOCJI
„Twój rabat na zawsze, czym więcej kupujesz tym większy rabat zyskujesz”


§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Twój rabat na zawsze, czym więcej kupujesz tym większy rabat zyskujesz” (Promocja).
 2. Organizatorem Promocji jest firma Zbigniew Śreniawski EURO ORING Właściciel marki Spinacz O-Ring(Organizator).
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 1 maja 2013 roku i trwa do chwili wycofania przez Euro Oring dostępu do usługi, zgodnie z postanowieniami regulaminu (Okres Promocji).
 4. Jako rabat rozumie się uzyskany upust procentowy od kwoty podanej na stronie przez producenta określony na zasadach opisanych w § 3. (Rabat)
 5. Regulamin Promocji dostępny jest przez cały czas trwania Promocji na stronie Organizatora www.spinaczoring.pl www.sockcliporing.com. Regulamin zostanie wyeksponowany na stronie www.spinaczoring.pl www.sockcliporing.com w widocznym miejscu w Okresie Promocji tj. w zakładce kontakty.


§2
UCZESTNICY PROMOCJI
 

 1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz na stałe zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych za zgodą prawnego opiekuna.
 2. Promocja przeznaczona jest dla osób nabywających Produkty określone w §3 ust. 1 Regulaminu, jako konsument w rozumieniu art. 221 k.c., www.spinaczoring.pl www.sockcliporing.com.
 3. Z udziału w Promocji wyklucza się osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w imieniu i na rzecz Organizatora na podstawie odrębnie zawieranych umów partnerskich (Partner). Powyższy zakaz dotyczy również pracowników Partnera.

§ 3
ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. Dokonując zakupu jednego opakowania spinaczy O-Ring uczestnik uzyskuje rabat 5 %. Przy każdym kolejnym zakupie jednego opakowania uczestnik uzyskuje kolejny rabat w wysokości 5 %, rabaty ulegają sumowaniu aż do wartości 40 %. Dokonując przy jednym zakupie większej ilości opakowań rabat zostanie automatycznie naliczony od ilości zakupionych opakowań.
 2. Po spełnieniu warunków opisanych w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1 łącznie, Uczestnik uzyskuje prawo do korzystania z przywilejów wynikających z uczestnictwa w promocji, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Sprawdzenie aktualnego rabatu uczestnik może dokonać poprzez wpisanie swojego adresu e-mail w polu „sprawdź swój rabat na zawsze” i wciskając przycisk „wyślij” wyświetla się rabat, który uczestnik uzyskał już w poprzednich zakupach.
 4. Z chwilą prawidłowej rejestracji na stronie www.spinaczoring.pl www.sockcliporing.com potwierdzonej e-mailem wysłanym przez Organizatora na wskazany przez Uczestnika adres e-mail, Uczestnik uzyskuje prawo do korzystania z przywilejów wynikających z uczestnictwa w Promocji.


§4
DANE CZŁONKOWSKIE I ICH OCHRONA

 1. Wszystkie dane dotyczące Uczestników programu traktowane będą przez Organizatora w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dokonując rejestracji na stronie internetowej, wypełniając interaktywny formularz zgłoszeniowy, Uczestnik wyraża zgodę na uczestnictwo w Promocji, akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu.
 3. Uczestnik Promocji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zamieszczonych w interaktywnym formularzu rejestracyjnym w celach związanych z realizacją postanowień niniejszego regulaminu oraz w celach wysyłkowych.

 

Załącznik nr 1

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub zwrot zakupionego towaru:

(Niniejsze oświadczenie należy wypełnić podpisać i odesłać na poniższy adres tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

"EURO ORING"
26-065 Piekoszów
Podzamcze,
ul. Źródlana 58
Dział reklamacji
+48412771438

Ja [imię i nazwisko Konsumenta] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży Sock Clip O-Ring [ilość szt] za kwotę [wpisać łączną sumę za zakupione towary]
Data zawarcia umowy to ..............................................., data odbioru .....................................................
Imię i nazwisko....................................................................................................................
Adres..................................................................................................................................
Data...................................................................................................................................

................................................................

Szczegóły produktu

Sock Clip O-Ring 20 szt. w paczce

Spinacz Oring - produkowany jest dla klientów ceniących sobie ład i porządek ze skarpetkami. W prosty sposób łączy parę skarpet co uniemożliwia zgubienie jednej z nich. Spinacz jest wielofunkcyjny. Łączymy nim brudne skarpety, tak połączone pierzemy w pralce, suszymy i przechowujemy w szufladzie. Spinacz nie spada podczas prania i nie farbuje. Jest wykonany z 5% termokurczliwego bardzo trwałego materiału, z dodatkiem specjalnego składu kauczuku. Sock Clip O-Ring nie hałasuje i nie niszczy pralki podczas prania a także nie niszczy skarpet i innych rzeczy podczas prania. Można prać w pralkach , pralko suszarkach suszyć w suszarkach . Sock Clip O-Ring wytrzymuje wysokie temperatury do 95°C 200°F . Sock Clip O-Ring nie jest przeznaczony dla dzieci do lat 5. Jedno opakowanie zawiera 20 szt. Sock Clip O-Ring

Jak to działa?

 

Dlaczego spinacz O-Ring?

Sock Clip O-Ring 20 szt. w paczce

Trzy słowa, które opisują wynalazek. Spinacz O-RING zakłada się po zdjęciu skarpet z nóg. W koszu na brudną bieliznę są one już sparowane. Skarpety pierze się razem ze spinaczem, który nie farbuje i nie spada ze skarpet. Suszy się je sparowane i takie też wkłada do szuflady. Zdejmuje się go dopiero przy zakładaniu skarpet na nogi. Spinacz jest trwały i przeznaczony do wielokrotnego użytku.

System kolorystyczny "Moje-Twoje"

Spinacz O-RING rozwiązuje również problem rozpoznawania, które skarpety do kogo należą. Posiada 12 kolorów, które pozwalają z daleka rozpoznać swoje skarpety.

Co zyskujesz kupując O-RING

CZAS - bo nie marnujesz go po każdym praniu próbując parować skarpety
PIENIĄDZE - bo pralka nie ''zjada'' twoich skarpet, bo nie musisz wiecznie kupować nowych , aby mieć parę zamiast jednej sztuki
PORZĄDEK -bo wrzucasz do szuflady skarpety już sparowane, bo nie szukasz miejsca na pojedyncze sztuki, bo pierzesz i suszysz już sparowane
NAWYK- bo używanie jest tak proste, ze nawet dzieci same parują, a kolory zachęcają do stosowania,
WŁASNOŚĆ - dają poczucie bezpieczeństwa, ze nikt nie zabierze naszych skarpet, jak tylko oznaczymy je swoim kolorem i wypowiemy magiczne: ''NIEBIESKIE MOJE!!!''

Czy wiesz że?

W 1598 r. William Lee otrzymał patent od królowej Elżbiety na maszynę do produkcji pończoch i skarpet. Od tego momentu zwiększyła się znacznie ich produkcja. I od tej chwili powstał problem dobieranai skarpet do pary po praniu.

Problem parowania skarpet nutrował też środowisko naukowe. Jedną z pierwszych definicji, zjawiska rozparowania skarpet jako "niemożność znalezienie skarpety do pary", sformułowałw 1879 r. niemiecki uczony Bundt

W 1927 r. profesor Linner przeprowadził eksperyment, polegający na śledzeniu losów czternastu par skarpet. W 1930 r. opublikowano na łamach "Nature" sensecyjne wyniki, jakoby zjawisko rozparowania skarpet nie istniało. Jednak jego asystent zeznał przed komisją, że Linner posiadał wszytskie skarpetki tego samego, czrnego koloru i w ten sposób podwazyłrezultaty jego badań.

W 2000 r. w artykule "Skarpetowo" w Gazecie Wyborczej rd Zagajewski powiedział - "... jak się chce po wyjęciu z pralki mieć komplet skarpet, tak żeby były parami, to najpierw parami trzeba je włożyć do tej pralki..."

Od momentu opatentowania... mineło 410 lat (1598-2008) i dopiero teraz rozwiązał się odwieczny problem parowania skarpet, podkolanówek i pończoch dzięki temu, że powstał SpinaczOring, który został wynaleziony w Polsce.

b2b

 

26-065 Piekoszów
Podzamcze ul.Źródlana 58

od poniedziałku do piątku
w godzi. 9.00 - 15.00

tel. +48 41 277 14 38

 

W celu podniesienia jakości świadczonych usług, dział Business-to-business znajduje się w trakcie aktualizacji.
Zapraszamy do korzystania z tymczasowej wersji serwisu.

Cena uzgadniana telefonicznie.

Kontakt z nami

 

26-065 Piekoszów
Podzamcze ul.Źródlana 58

od poniedziałku do piątku
w godzi. 9.00 - 15.00

tel. +48 41 277 14 38